Tytuł operacji: „Rozszerzenie działalności firmy Spektrum Agnieszka Błoch o
innowacyjne metody terapeutyczne dla mieszkańców LSR

Cel operacji: rozszerzenie usług firmy Spektrum Agnieszka Błoch o innowacyjne
metody terapeutyczne i udostępnienie ich dla społeczności obszaru LSR, oraz
utworzenie dwóch miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej.

Beneficjent: Spektrum Agnieszka Błoch

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”